Login Member
Username:
Password :
Agenda
22 June 2018
M
S
S
R
K
J
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7

 
Sarana Prasarana 

 

A. Data Prasarana                                                     

                                                                                         

No

Nama Prasarana

Panjang (m)

Lebar (m)

 
 

1

10 - 1

9

7

 

2

10 - 2

9

7

 

3

10 - 3

9

7

 

4

10 - 4

9

7

 

5

10 - 5

9

7

 

6

10 - 6

9

7

 

7

10 - 7

9

7

 

8

11 IPA 1

9

8

 

9

11 IPA 2

9

8

 

10

11 IPA 3

9

8

 

11

11 IPS 1

9

7

 

12

11 IPS 2

9

7

 

13

11 IPS 3

9

7

 

14

11 IPS 4

9

8

 

15

12 IPA 1

9

8

 

16

12 IPA 2

9

8

 

17

12 IPA 3

9

8

 

18

12 IPS 1

9

8

 

19

12 IPS 2

9

8

 

20

12 IPS 3

9

8

 

21

12 IPS 4

9

7

 

22

Gudang

8

2

 

23

Kopsis

3

3

 

24

Lab. Biologi

8

8

 

25

Lab. Fisika

8

8

 

26

Lab.Kimia

15

9

 

27

Lab.Kom

12

8

 

28

Lab.MM

9

8

 

29

Mushola

12.5

10.5

 

30

R. Perpus

15

8

 

31

R. UKS

4

3

 

32

R.BP/BK

8

2.8

 

33

R.Guru

18

8

 

34

R.Kepsek

8

3

 

35

R.WC Guru

5

3

 

36

R.WC1

7.8

3

 

37

R.WC2

8

3

 

38

Ruang Piket

3

2

 

39

Ruang Satpam

3

3

 

40

Ruang TU

9

8

 

 

B. Data Sarana                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                            

No

Jenis Sarana

Jumlah

Letak

Keterangan

 

1

Papan Tulis

2

11 IPA 1

Laik

 

2

Kursi Guru

1

11 IPA 1

Laik

 

3

Jam Dinding

1

11 IPA 1

Laik

 

4

Meja Guru

1

11 IPA 1

Laik

 

5

Tempat Sampah

1

11 IPA 1

Laik

 

6

Meja Siswa

17

11 IPA 1

Laik

 

7

Kursi Siswa

28

11 IPA 1

Laik

 

8

Papan Tulis

2

R.Guru

Laik

 

9

Simbol Kenegaraan

1

R.Guru

Laik

 

10

Lemari

2

R.Guru

Laik

 

11

Kursi Guru

31

R.Guru

Laik

 

12

Kursi dan Meja Tamu

1

R.Guru

Laik

 

13

Komputer

1

R.Guru

Kurang Laik

 

14

Printer

1

R.Guru

Kurang Laik

 

15

Jam Dinding

1

R.Guru

Laik

 

16

Meja Guru

31

R.Guru

Laik

 

17

Meja Guru

1

Lab.Kimia

Laik

 

18

Kursi Siswa

30

Lab.Kimia

Laik

 

19

Lemari

4

Lab.Kimia

Laik

 

20

Meja Kerja / sirkulasi

30

Lab.Kimia

Laik

 

21

Papan Tulis

1

Lab.Kimia

Laik

 

22

Kursi Guru

1

Lab.Kimia

Laik

 

23

Close end wrench

3

R.WC Guru

Laik

 

24

Gayung, ember

3

R.WC Guru

Laik

 

25

Gantungan Pakaian

3

R.WC Guru

Laik

 

26

Tempat Sampah

1

11 IPS 4

Laik

 

27

Meja Siswa

14

11 IPS 4

Laik

 

28

Kursi Siswa

28

11 IPS 4

Laik

 

29

Papan Tulis

2

11 IPS 4

Laik

 

30

Kursi Guru

1

11 IPS 4

Laik

 

31

Simbol Kenegaraan

1

11 IPS 4

Laik

 

32

Meja Guru

1

11 IPS 4

Laik

 

33

Kursi Kerja

2

Ruang Piket

Laik

 

34

Komputer

1

Ruang Piket

Laik

 

35

Speaker

1

Ruang Piket

Laik

 

36

Meja

1

Ruang Piket

Laik

 

37

Amplifier

1

Ruang Piket

Laik

 

38

Televisi

1

Ruang Piket

Laik

 

39

Dispenser

1

R. UKS

Laik

 

40

Kotak obat PPPK

1

R. UKS

Laik

 

41

Gelas

6

R. UKS

Laik

 

42

Kursi UKS

2

R. UKS

Laik

 

43

Meja UKS

1

R. UKS

Laik

 

44

Tempat Tidur UKS

1

R. UKS

Laik

 

45

Kursi dan Meja Tamu

1

R. UKS

Laik

 

46

Satu perangkat Kotak P3K

1

R. UKS

Kurang Laik

 

47

Jam Dinding

1

R. UKS

Laik

 

48

Tempat Sampah

1

R. UKS

Laik

 

49

Meja Guru

1

12 IPA 3

Laik

 

50

Tempat Sampah

1

12 IPA 3

Laik

 

51

Meja Siswa

16

12 IPA 3

Laik

 

52

Jam Dinding

1

12 IPA 3

Laik

 

53

Kursi Siswa

28

12 IPA 3

Laik

 

54

Sapu ijuk

1

12 IPA 3

Laik

 

55

Penggaris Segi Tiga

1

12 IPA 3

Laik

 

56

Simbol Kenegaraan

1

12 IPA 3

Laik

 

57

Lap

1

12 IPA 3

Laik

 

58

Lampu

2

12 IPA 3

Laik

 

59

Busur Derajat

1

12 IPA 3

Laik

 

60

Kursi Guru

1

12 IPA 3

Laik

 

61

Papan Tulis

2

12 IPA 3

Laik

 

62

Lampu

4

11 IPS 3

Kurang Laik

 

63

Kursi Siswa

26

11 IPS 3

Laik

 

64

Meja Guru

1

11 IPS 3

Laik

 

65

Kain lap

1

11 IPS 3

Laik

 

66

Tempat Sampah

1

11 IPS 3

Laik

 

67

Kipas angin

1

11 IPS 3

Laik

 

68

Meja Siswa

16

11 IPS 3

Laik

 

69

Sapu ijuk

1

11 IPS 3

Laik

 

70

Sapu ijuk

3

11 IPS 3

Laik

 

71

Kursi Guru

1

11 IPS 3

Laik

 

72

Papan Tulis

2

11 IPS 3

Laik

 

73

Ember kecil

1

11 IPS 3

Laik

 

74

Simbol Kenegaraan

1

11 IPS 3

Laik

 

75

Papan Tulis

2

11 IPA 3

Laik

 

76

Kursi Guru

1

11 IPA 3

Laik

 

77

Kursi Siswa

28

11 IPA 3

Laik

 

78

Meja Guru

1

11 IPA 3

Laik

 

79

Jam Dinding

1

11 IPA 3

Laik

 

80

Meja Siswa

14

11 IPA 3

Laik

 

81

Simbol Kenegaraan

1

11 IPA 3

Laik

 

82

Tempat Sampah

2

11 IPA 3

Laik

 

83

Meja Siswa

15

12 IPS 1

Laik

 

84

Simbol Kenegaraan

1

12 IPS 1

Laik

 

85

Papan Tulis

2

12 IPS 1

Laik

 

86

Tempat cuci tangan

1

12 IPS 1

Kurang Laik

 

87

Tempat Sampah

1

12 IPS 1

Laik

 

88

Meja Guru

1

12 IPS 1

Laik

 

89

Sapu ijuk

1

12 IPS 1

Laik

 

90

Jam Dinding

1

12 IPS 1

Laik

 

91

Kipas angin

1

12 IPS 1

Laik

 

92

Kursi Guru

1

12 IPS 1

Laik

 

93

Kursi Siswa

28

12 IPS 1

Laik

 

94

Lampu

2

12 IPS 1

Kurang Laik

 

95

Lampu

2

12 IPS 1

Laik

 

96

Lap

1

12 IPS 1

Kurang Laik

 

97

Kain lap

1

12 IPS 1

Laik

 

98

Papan Tulis

2

10 - 1

Laik

 

99

Meja Siswa

18

10 - 1

Laik

 

100

Kursi Siswa

35

10 - 1

Laik

 

101

Meja Guru

1

10 - 1

Laik

 

102

Kursi Guru

1

10 - 1

Laik

 

103

Tempat Sampah

1

10 - 1

Laik

 

104

Jam Dinding

1

10 - 1

Laik

 

105

Simbol Kenegaraan

1

10 - 1

Laik

 

106

Dispenser

1

Ruang TU

Laik

 

107

Proyektor

2

Ruang TU

Laik

 

108

Mesin Foto Copy

1

Ruang TU

Kurang Laik

 

109

Jam Dinding

1

Ruang TU

Laik

 

110

Papan pengumuman

4

Ruang TU

Laik

 

111

Kursi Pimpinan

1

Ruang TU

Laik

 

112

Meja Pimpinan

1

Ruang TU

Laik

 

113

Komputer

2

Ruang TU

Laik

 

114

Pesawat Telepon

1

Ruang TU

Laik

 

115

Lemari Kaca

1

Ruang TU

Laik

 

116

Kursi dan Meja Tamu

1

Ruang TU

Laik

 

117

Lampu

4

Ruang TU

Laik

 

118

Printer TU

1

Ruang TU

Laik

 

119

Rak Penyimpanan

2

Ruang TU

Laik

 

120

Simbol Kenegaraan

1

Ruang TU

Laik

 

121

Brangkas

1

Ruang TU

Laik

 

122

Kipas angin

3

Ruang TU

Laik

 

123

Kursi TU

9

Ruang TU

Laik

 

124

Lemari

7

Ruang TU

Laik

 

125

Meja TU

9

Ruang TU

Laik

 

126

Pengeras Suara

3

Ruang TU

Laik

 

127

Kursi Kerja

2

Ruang Satpam

Laik

 

128

Meja

2

Ruang Satpam

Laik

 

129

Papan Tulis

2

12 IPS 3

Laik

 

130

Meja Siswa

14

12 IPS 3

Laik

 

131

Kursi Siswa

10

12 IPS 3

Kurang Laik

 

132

Simbol Kenegaraan

1

12 IPS 3

Kurang Laik

 

133

Kursi Guru

1

12 IPS 3

Laik

 

134

Tempat Sampah

1

12 IPS 3

Laik

 

135

Meja Guru

1

12 IPS 3

Laik

 

136

Kursi Siswa

30

11 IPS 2

Laik

 

137

Papan Tulis

2

11 IPS 2

Laik

 

138

Meja Guru

1

11 IPS 2

Laik

 

139

Simbol Kenegaraan

1

11 IPS 2

Laik

 

140

Lap

1

11 IPS 2

Laik

 

141

Sapu ijuk

2

11 IPS 2

Laik

 

142

Sapu ijuk

2

11 IPS 2

Kurang Laik

 

143

Meja Siswa

20

11 IPS 2

Laik

 

144

Kursi Guru

1

11 IPS 2

Laik

 

145

Kursi Siswa

10

11 IPS 2

Laik

 

146

Ember kecil

1

11 IPS 2

Laik

 

147

Kipas angin

1

11 IPS 2

Laik

 

148

Tempat Sampah

1

11 IPS 2

Laik

 

149

Jam Dinding

1

11 IPS 2

Laik

 

150

Lampu

4

11 IPS 2

Laik

 

151

Kipas angin

1

10 - 5

Laik

 

152

Papan Tulis

2

10 - 5

Laik

 

153

Kursi Guru

1

10 - 5

Laik

 

154

Tempat Sampah

1

10 - 5

Laik

 

155

Jam Dinding

1

10 - 5

Laik

 

156

Meja Guru

1

10 - 5

Laik

 

157

Simbol Kenegaraan

1

10 - 5

Laik

 

158

Kursi Siswa

26

10 - 5

Laik

 

159

Ember kecil

1

10 - 5

Laik

 

160

Kain lap

1

10 - 5

Laik

 

161

Lampu

4

10 - 5

Laik

 

162

Meja Siswa

19

10 - 5

Laik

 

163

Sapu ijuk

4

10 - 5

Laik

 

164

Meja Siswa

10

R. Perpus

Kurang Laik

 

165

Kursi Siswa

40

R. Perpus

Laik

 

166

Rak Surat Kabar

1

R. Perpus

Laik

 

167

Rak Majalah

1

R. Perpus

Laik

 

168

Meja Siswa

10

R. Perpus

Laik

 

169

Komputer

1

R. Perpus

Kurang Laik

 

170

Meja Pimpinan

1

R.Kepsek

Laik

 

171

Kursi Pimpinan

1

R.Kepsek

Laik

 

172

Lemari

2

R.Kepsek

Laik

 

173

Jam Dinding

1

R.Kepsek

Laik

 

174

Simbol Kenegaraan

1

R.Kepsek

Laik

 

175

Rak hasil karya peserta didik

1

R.Kepsek

Laik

 

176

Kursi dan Meja Tamu

1

R.Kepsek

Laik

 

177

Kursi Guru

1

12 IPA 2

Laik

 

178

Kursi Siswa

30

12 IPA 2

Laik

 

179

Meja Guru

1

12 IPA 2

Laik

 

180

Meja Siswa

36

12 IPA 2

Laik

 

181

Simbol Kenegaraan

1

12 IPA 2

Laik

 

182

Papan Tulis

2

12 IPA 2

Laik

 

183

Tempat Sampah

1

12 IPA 2

Laik

 

184

Jam Dinding

1

12 IPA 2

Laik

 

185

Meja Guru

1

10 - 6

Laik

 

186

Simbol Kenegaraan

1

10 - 6

Laik

 

187

Kain lap

1

10 - 6

Laik

 

188

Lampu

2

10 - 6

Laik

 

189

Simbol Kenegaraan

1

10 - 6

Laik

 

190

Lampu

2

10 - 6

Kurang Laik

 

191

Kipas angin

1

10 - 6

Laik

 

192

Kursi Guru

1

10 - 6

Laik

 

193

Tempat Sampah

1

10 - 6

Laik

 

194

Sapu ijuk

4

10 - 6

Laik

 

195

Jam Dinding

1

10 - 6

Laik

 

196

Papan Tulis

3

10 - 6

Laik

 

197

Meja Siswa

14

10 - 6

Laik

 

198

Kursi Siswa

25

10 - 6

Laik

 

199

Ember kecil

1

10 - 6

Laik

 

200

Jam Dinding

1